Bidrag för byte av radioapparater

Senast uppdaterad onsdag, 08 februari 2017

I EAA-nytt nr 1 2017 finns i ordförandens spalt lite information om ansökan om bidrag för byte av radioapparater (till 8.33 MHz). Ny information har kommit oss tillhanda efter det att tidningen gick i tryck och återges kortfattat nedan.

Som framgick i EAA-nytt sökte inte TS något bidrag p g a hög arbetsbelastning och att det inte ansågs ligga inom TS intressesfär. I stället är det Linköpings flygklubb som lämnat in en ansökan som gäller för alla flygplan i Sverige. Ett stort tack till Erik Bodin i klubben som lagt ner mycket arbete på detta!

För Sveriges del är det äskat bidrag om ca 15 miljoner vilket skall motsvara ungefär 20% av totalkostnaden. Ansökan från luftfartygsägare om bidrag kan skickas in fr o m april.

Följande gäller preliminärt (förutsatt att ansökan beviljas):

  • Endast utrustning inköpt och installerad efter 2017-02-07 går det att få bidrag för
  • Man kan endast får bidrag för utrustning som faktiskt installerats i luftfartyg. Dock kan man reservera bidrag som sedan utbetalas är installationen skett.
  • Det kommer att krävas bevisning för att installationen verkligen skett (kopia på luftvärdighetsbevis, fakturor, fotografier på installationen etc)

Bidrag kommer att ges med max 20% på kostnaden enl nedan (preliminärt).

  • Enbart fast COM 70 kkr
  • Handhållen COM 15 kkr
  • Kombinerad NAV/COM 170 kkr

Ovanstående är vad vi vet nu och är alltså preliminära uppgifter. Så snart vi vet mer hur ansökan skall ske mm, kommer vi att informera om detta.

Curt Sandberg

radio 23303 340

2019 Bidrag för byte av radioapparater.