Senaste nytt

Vi på kansliet vill göra EAAs medlemmar uppmärksamma på att bygghandboken här på hemsidan (För medlemmar/biblioteket/bygghandboken) är den REVIDERADE GILTIGA versionen. Det (web-) publicerade materialet har blivit kompletterat och reviderat under tid. Ta för vana att stämma av ert exemplars kontrollista mot den på hemsidan.

Logga in och ladda ner Kontrollistan och uppdatera ert pappersexemplar med de ändringar som är utgivna sedan ni erhöll ert exemplar! Ni kan även beställa nödvändiga sidor från Kansliet.

EAA Kansliet

Uppdatering av tidigare Infobrev (se längre ner) från EAA's Kjell Franzen ang vad som händer på myndighetssidan,

EAA Kansliet

EU-FCL bestämmelserna 

Transportstyrelsens luftfartsavdelning (TSL) har nu (äntligen) hört av sig angående de nya EU-certifikatbestämmelserna, som enligt basförordningen skulle börja tillämpas den 8 april 2012. Informationen finner Du på TSL:s hemsida och i den finner Du länkar till både basförordningen, certifikatförordningarna samt till EASA:s AMC och GM (båda formellt rådgivande material men av olika dignitet).


 Fortfarande får vi inget svar på när det nya enklare certifikatet finns i svensk sinnevärld liksom inte heller när certifikat som inte reglerats av JAR tidigare, som segel och ballong ska regleras av EU. Den fråga som ligger oss EAAare varmt om hjärtat, frågan om relationen EU-cert - Annex II luftfartyg (amatörbyggen och veteraner), ges heller inget svar. Och detta är ju ingen liten fråga för TSL då det finns fler Annex II luftfartyg på svenska registret än EASA-luftfartyg om man ser på den lätta flottan t ex under 2000 kg. Jag är inte säker på att man insett detta. Dock kanske det finns fler EASA-luftfartygs-piloter då ett EASA-luftfartyg i allmänhet flygs av fler än en eller två, vilket väl är fallet med Annex II-luftfartygen.

 

 En fråga som jag ställer mig är hur Transportstyrelsens ledning planerar, dels har man ett allmänt sparkrav på personalen, dels så slås sjöfarts- och luftfarts-avdelningarna ihop den 1 januari 2013, dels lämnar kontoret på Bredden sina lokaler för samlokalisering med väg i Solna inom kort och inte minst kommer inom några veckor EU-driftbestämmelser som medför en omfattande omarbetning av de svenska driftbestämmelserna. EU:s driftbestämmelser gäller ju inte heller formellt för Annex II. Kanske finns det här en god en marknad för dyra konsulter!! Som vi flygande får betala! Ta en till på avgiftsremissen som är ute nu och lämna synpunkter, det finns en kort tid kvar på remisstiden.


Kjell Franzén"

 

Från EU, EASA och TSL horisonter

Jag har ju utlovat en ständig uppdatering på detta område (jag har lagt till Transportstyrelsens Luftfartsavdelning, TSL eftersom de är en aktör på området). Jag ska därför kort orientera om den aktuella statusen.

Det magiska datumet den 8 april 2012 har nu passerat. Det som har hänt är att det kommit ut en ändring (EU 290/2012) till de certifikatföreskrifter som trädde i utgavs förra året (EU nr 1178/2011). Det viktiga med den ändringen var att den automatiska valideringen från JAR-certifikat till EU-certifikat senarelades till den 25 april 2012 och att JAR-förenliga flygskolor för PPL får fortsätta oförändrat.

På driftbestämmelsesidan väntar vi fortfarande på utgivningen av EU-OPS Part NCC och NCO När det gäller Part-SPO (Specialised Operations) kom  Opinion (regelförslag/yttrande som överlämnas till EU-kommissionen för fastställande) från EASA för några dagar sedan.

EU-nomenklaturen är snårig.  Certifikatbestämmelserna har utgivits, trätt i kraft och ska tillämpas från den 8 april 2012 (25 april i vissa delar). Men ändå är det så att varje nationell myndighet möjlighet att senarelägga tillämpningen ett antal år, dessutom har delarna olika sista möjliga tillämpningstid. Det är inte lätt att hänga med och inte heller har vi hört något från Transportstyrelsen om i vilken grad de tänker utnyttja sina möjligheter till senareläggning. En information lär dock vara på gång.

Genom senareläggningen så förlorar vi tid på införandet av det enklare certifikatet vilket på många håll har setts som en möjlighet för att vända den nedåtgående utvecklingen på certifikatsidan.

Dessutom kan vi se framför oss en tid av kaos på myndighetssidan då kontoret på Bredden avvecklas och personalen flyttas till Solna och vad som är ännu värre, Luftfarts- och Sjöfartsavdelningarna slås ihop till en avdelning. Vad detta innebär för bestämmelseöversynen kan vi bara gissa oss till, men inte lär det gå fortare och bättre.

På avgiftssidan väntar oss stora svårigheter då den s.k. myndighetsavgiften (passageraravgiften) ska avvecklas och allt ska betalas med direkta avgifter. Avgifterna för 2013 är nu ute på remiss. Ta tillfället i akt och gör Din stämma hörd. Remissen hittar Du på Transportstyrelsens hemsida och senaste svarsdag är den 28 maj.

Kjell Franzén

 

Den 01 augusti trädde ett antal ändringar av BCL-M Materielbestämmelser i kraft. Detta i form av TSFS'er (Transportstyrelsens Författningssamling) i serie AIR och då som ersätter motsvarande delar av BCL-M.

För info om vilka kapitel i BCL-M som försvunnit och vilken TSFS som ersätter, läs här: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saxat från Transportstyrelsens hemsida:

Nya materielbestämmelser träder i kraft 1 augusti.

Nya föreskrifter i kraft 1 augusti

 • Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg
 • Transportstyrelsens föreskrifter om luftvärdighets­direktiv
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel
 • Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av underhållsorganisation
 • Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av tillverkningsorganisationer
 • Transportstyrelsens föreskrifter om radioutrustning i luftfartyg
 • Transportstyrelsens föreskrifter om standarder för utbildning av personal som ska utföra specialarbeten på luftfartyg
 • Transportstyrelsens föreskrifter om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande av flygmateriel m.m. 

Ändringarna i korthet

 • Med anledning av tillskapandet av den europeiska flygsäkerhetsbyrån (EASA), och att Sverige därmed är ålagda att tillämpa EU-förordningar med avseende på civil luftfart, så är stora delar av BCL-M inte längre tillämpbart på de flesta luftfartyg. 
 • Föreskrifterna publiceras i SFS-format samt redaktionella ändringar har gjorts.
 • Definitioner har införts i respektive föreskrift.
 • Vissa föreskrifter har tagits bort på grund av sammanslagning av flera, eller att de i vissa fall är inaktuella.
 • Befogenheter att utföra visst underhåll av ägare/brukare har utökats.
 • Valfrihet vad gäller storlek och placering av nationalitets- och registreringsbeteckning på historiska luftfartyg har utökats.
 • En ny föreskrift om standarder för personal som ska utföra specialarbeten har införts. 

EASA har idag 21 aug släppt "Proposed AD PAD 12-109-CN" för konsultation där man föreslår att AD'n 2006-0265 från 2006 upphävs. Detta innebär att kravet idag på återkommande transpondertestning var 24'e månad slopas.

Slutdatum för konsulatationen är 31 oktober 2012.

Transportstyrelsen har publicerat beslut om avgifter för 2013:

"Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning ska vara avgiftsfinansierad. Finansieringsformen startade 2011 och förändringarna har sedan dess införts successivt. Nu är nya avgifter för luftfart, väg och järnväg beslutade. De träder i kraft 1 januari 2013.

Luftfartens myndighetsavgift fasas ut

Inom luftfartsområdet fortsätter utfasningen av myndighetsavgiften, som finansierar viss tillsyn och regelgivning och som tas ut för avresande passagerare från svenska flygplatser. 2013 sänks avgiften från 9 kronor till 6,50 kronor. Eftersom myndighetsavgiften ska avskaffas måste luftfarten täcka delar av dessa kostnader via direkta avgifter istället. Det innebär i sin tur att vissa avgifter för tillstånd och tillsyn behöver höjas, trots att besparingar genomförts i Transportstyrelsens luftfartsverksamhet.

De som höjs är vissa avgifter för operativ licens, driftstillstånd för kommersiell verksamhet, luftvärdighetsövervakning, verkstäder och luftvärdighetsorganisationer, utbildningsorganisationer, flygplatser, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd. Dessutom höjs avgiften för dödande av förkommen handling.

Vissa avgiftshöjningar som skulle behöva göras för att finansiera tillsynsverksamheten, har bedömts som alltför stora och därför frusits på de nivåer som gäller 2012 i avvaktan på alternativa lösningar. De områden som berörs av detta är avgifter för kommersiell verksamhet med helikopter (JAR-OPS 3) och bruksflyg. Dessutom fryses certifikatsavgifterna för 2013 i avvaktan på införandet av ett nytt EU-regelverk.

Samtidigt sänks vissa avgifter för operativ licens, drifttillstånd för kommersiell verksamhet samt luftvärdighetsövervakning."

Klicka på texten för att läsa mer om avgifterna. 

Regel texten / föreskrifterna om avgifterna kan du läsa här:

2019 Nyheter.