Meny Stäng

EAA Fly-In 2021 i Falköping!

[For information in English, click here!]

Varmt välkomna till EAA Fly-In 2021 i Falköping på Falköpings flygplats, ESGK, helgen 13:e – 15:e augusti med lördagen den 14:e augusti som huvuddag.
Falbygdens flygklubb har fått förtroendet att stå som värd för detta arrangemang åt EAA Sverige.

Falbygdens Flygklubb finns på Falköpings flygplats och den är belägen strax utanför Falköpings stad. Falköping ligger mitt i Skaraborg, mellan platåbergen Ålleberg och Mösseberg, en bygd som andas flyganor sedan decennier tillbaka.

Under fredag eftermiddag och kväll kommer det att finnas funktionärer på plats för att ta emot långväga gäster som önskar övernatta till lördagen. Klubbhuset kommer att vara öppet fram till 22:00, möjlighet finns att köpa flygbränsle och persontransporter till olika boenden. I klubbhuset kommer frukost att serveras lördag och söndag morgon. Anmälan om att frukost önskas görs i sekretariatet eller på sms till 0704-446472. Likaså kommer det att finnas funktionärer på plats under söndag morgon och förmiddag med samma service som under fredagen.

Alla som anländer på fredagen och som stannar över till lördagen kommer att bjudas på kvällsmat i klubbstugan, 17:00-19:00!

Lördag 14:e augusti är huvuddagen på denna EAA-träff. Vi ser fram emot ett traditionellt EAA Fly In med många flygande gäster, utställning av flygplan och utställare som visar sina produkter, seminarier, EAA-information och en hangarfest på kvällen. Kaffe, fika och mat kommer att serveras på området under hela lördagen.

Flygande gäster
Falköpings flygplats har status som vackert väder flygplats. När du närmar dig anropar du på våran frekvens 123.350 Mhz. Glöm inte av att Skövde, ESGR, har inrättat TIZ/TIA som till viss del påverkar Falköping om det är öppet. Ankomst före 12:00 och avgång efter 14:30 på lördagen är ett önskemål, men inget krav. Enklare flyguppvisning planeras mellan 14:00 och 14:30 beroende på väder. Notam kommer att lämnas in för arrangemanget.

Som pilot har du en asfaltsbana och en gräsbana (östra stråket) att välja på. Bansträckningen är 22 – 04. Asfaltsbanans längd uppgår till 1300 meter och stråket till 1000 meter. Ett fornminne finns i södra ändan på östra stråket, detta kommer att vara markerat. Vänstervarv till 22 och högervarv till 04. Trafikvarvshöjden är 1500 ft MSL.

Nytt från i år är att ”Falköpings motorstadion” kommer att tjänstgöra som inpasseringspunkt, koordinater finns på informationskartan. Från inpasseringspunkten ”Falköpings motorstadion” så går ni direkt på vänster bas och final för landning asfaltsbana/gräsbana 22 eller medvinden, höger bas och final för landning asfaltsbana/gräsbana 04. Orsaken till att vi i år ändrar inpasseringspunkt från den tidigare är att det kommer att arrangeras ”Swedish Paragliding Cup Falköping Ålleberg 13-15 Aug 2021”. Så med andra ord, håll koll på skärmflygare runt Ålleberg.

Undvik överflygning över Falköpings stad under 1500 fot. Efter landning kommer funktionärer på fyrhjulingar i gula västar, ”Follow Me”, att lotsa dig till uppställningsplats eller bränslepåfyllning, säg gärna till på radion vilket ni önskar. Då vi hoppas på en olycksfri helg är vår önskan att taxning sker i låg fart och med hög uppmärksamhet. Tänk också på att inom uppställningsområdet kommer det finnas mindre flygkunniga personer.

Frekvens för Falköpings Flygplats är 123,350 MHz. Tänk också på att Ålleberg finns endast 4 kilometer bort på 123.40 Mhz.

Detaljerad flygplatsinformation kan laddas ned här!

Bilburna gäster
För de gäster som kommer i bil finns det anvisade P-platser i anslutning till flygplatsen. Följ anvisningar från funktionärer i gula västar. Med anledning av restriktioner kan besöksparkeringen komma att stängas delar av dagen för att inte överskrida max antal personer som FHM har meddelat.

Bränsle
Det finns möjlighet att tanka BP Avgas 91UL och 100LL på flygplatsen. Kortbetalning eller swish i möjligaste mån.

Sekretariat
Sekretariatet kommer att vara bemannat på lördagen 09:00 – 16:00. Sekretariatet kommer att finnas i anslutning till utställningsområdet, västra stråket. Till sekretariatet kan du få hjälp med information om allt möjligt, anmäla att du vill ha frukost, boende möjligheter, program och tider mm. WiFi finns på området kring klubbstugan.

Seminarier och EAA-information
Seminarier och EAA-information från EAA:s styrelse kommer att hållas under lördagseftermiddagen. Mer om detta i separat artikel. Seminarierna kommer att hållas i hangaren till vänster om klubbhuset.

Veteranflygpriset, Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening delar årligen ut ett vandringspris, Veteranflygpriset, ”för bästa vidmakthållande av original eller restaurering, och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt.”

Priset delas ut vid EAA Sveriges årliga Fly-in och det blir således även i år i Falköping. Flygplan som kandiderar till Veteranflygpriset skall finnas på plats för bedömning senast klockan 12 lördagen den 14 augusti, samt finnas på plats tills vinnande flygplan utsetts under dagen. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.

Flygplan som önskar delta i bedömningen för Veteranflygpriset skall vid ankomst anmäla detta till SFF:s representant på plats, samt märka flygplanet med ”Kandidat, Veteranflygpriset”. Priset delas ut under passande former vid en tidpunkt under evenemanget som fastställs av SFF i samråd med EAA. Prisutdelningen i år äger rum den 14 augusti. Ägaren eller föraren av det vinnande flygplanet skall personligen motta priset.

Läs mer om Veteranflygpriset här!

Hangarfesten
Klockan 19:00 på lördagskvällen slås portarna upp till hangarfesten. Det bjuds på lokalt producerad mat från ViltMat. I Bigglesbaren kommer allehanda drycker erbjudas. Anmälan och köp av biljett till hangarfesten senast lördag 13:00 hos Viltmat. Matbiljetten som ni köper hos Viltmat innefattar middag med kaffe och kaka. Middagen börjar klockan 19:30.

Transporter
Från fredag eftermiddag till söndag klockan 10:00 kommer transporter att kunna bokas på nummer 0761- 269 002, till och från boende och sevärdheter för en mindre peng. Passar på i sammanhanget att påminna om Segelflygsmuseét på Ålleberg, 0515-37185. Öppet dagligen 11-17. Väl värt ett besök! Annan tid efter överrenskommelse. Mer information om hur du beställer transport kommer att finnas i sekretariatet.

Boende
Om du inte väljer att sova under flygplansvingen i tält finns det en mängd olika boende alternativ i närheten av flygplatsen.
Hotell Falköping, www.hotelfalkoping.com, 0515-68 61 00.
Ålleberg Café och Restaurang, campingstugor, https://www.facebook.com/allebergcaferestaurang, 0515-37157
Mössebergs Camping och Stugby, http://www.mossebergscamping.se, 0515 – 173 49
Andra tips på boende hittar du på https://www.vastsverige.com/falkoping/boende
eller booking.com.

Hålltider

Fredag 13 augusti

12:00 – Ankomst under eftermiddagen
17:00 – 19:00 Kvällsmat i klubbstugan för övernattande besökare

Lördag 14 augusti

08:00 – 09:00 Frukost för övernattande besökare
10:00 – 17:00 Flygutställning
12:30 – 12:40 Seminarie: Ordförande Magnus Lundström hälsar välkommen
12:40 – 13:10 Seminarie: Broom F58 – Josef Melin berättar om sitt projekt
13:10 – 13:20 Paus
13:20 – 13:40 Seminarie: Bränsle – Lars Hjelmberg, Hjelmco
13:40 – 14:00 Seminarie: Veteranflyg – Kjell Franzén
14:00 – 14:30 Flyguppvisning
14:30 – 14:50 Seminarie: EAA-portalen – Mattias Jönsson berättar om vårt nya IT-system
14:50 – 15:15 Seminarie: Fråga EAA-styrelsen, öppen frågestund
15:15 – 16:45 Seminarie: Workshop – Per Englund
19:00 Baren öppnar
19:30 Middag
– Utdelning av EAA diplom
– Utdelning av SFFs Veteranflygpris

Söndag 15 augusti

08:00 – 09:00 Frukost för övernattande besökare

 

Välkomna till ett klassiskt EAA Fly In önskar Falbygdens Flygklubb!

 

Information och upplysningar:
Peter Karlsson, 0704-446472
Christoffer Bromander, 0735-025379
Jan Aronsson, 0706-369402


[Information in English]

EAA Sweden Fly-In 2021 in Falköping!

A warm welcome to the EAA Sweden Fly-In 2021 in Falköping at Falköping Airport, ESGK, the weekend of 13th – 15th August with Saturday the 14th of August as the main day.
Falbygden’s Aviation Club has been entrusted to host this event for EAA Sweden.

Falbygdens Flygklubb is located at Falköping Airport and it is located just outside the city of Falköping. Falköping is located in the middle of Skaraborg, between the plateau mountains Ålleberg and Mösseberg, a village that has been breathing airplanes for decades.

During Friday afternoon and evening, there will be officials on site to receive long-distance guests who wish to stay overnight until Saturday. The clubhouse will be open until 2200, it is possible to buy jet fuel and passenger transport to various accommodations. In the clubhouse, breakfast will be served on Saturday and Sunday mornings. Notification that breakfast is desired is made in the secretariat or by text message to 0704-446472. There will also be officials on site on Sunday morning and in the morning with the same service as on Friday.

Everyone who arrives on Friday and who stays over until Saturday will be invited to supper in the clubhouse, 17: 00-19: 00!

Saturday, August 14th is the main day of this EAA meeting. We look forward to a traditional EAA Fly In with many flying guests, an exhibition of aircraft and exhibitors showing their products, seminars, EAA information and an hangar party in the evening. Coffee, coffee and food will be served in the area throughout Saturday.

Flying guests
Falköping Airport has the status of a beautiful weather airport. As you approach, you call on our frequency 123,350 Mhz. Do not forget that Skövde, ESGR, has set up TIZ / TIA, which to some extent affects Falköping if it is open. Arrival before 12:00 and departure after 14:30 on Saturday is a request, but not a requirement. Easier flight demonstration is planned between 14:00 and 14:30 depending on the weather. Notam will be submitted for the event.

As a pilot, you have an asphalt track and a grass track (eastern lane) to choose from. The track length is 22 – 04. The length of the asphalt track is 1300 meters and the track 1000 meters. An ancient monument is located at the southern end of the eastern lane, this will be marked. Left turn to 22 and right turn to 04. The traffic turn height is 1500 ft MSL.

New from this year is that ”Falköping’s motorstadion” will serve as an access point, coordinates are on the information map. From the entry point ”Falköpings motorstadion” you go directly to the left base and final for landing asphalt track / grass track 22 or tailwind, right base and final for landing asphalt track / grass track 04. The reason why this year we change the entry point from the previous one is that it will to be arranged ”Swedish Paragliding Cup Falköping Ålleberg 13-15 Aug 2021”. So in other words, keep an eye on paragliders around Ålleberg.

Avoid overflight over the city of Falköping under 1500 feet. After landing, officials on quad bikes in yellow vests, ”Follow Me”, will guide you to the parking lot or refueling, feel free to say on the radio what you want. As we hope for an accident-free weekend, our wish is that taxing takes place at low speed and with high attention. Also keep in mind that there will be less flight-skilled people in the staging area.

Frequency for Falköping Airport is 123,350 MHz. Also keep in mind that Ålleberg is only 4 kilometers away at 123.40 Mhz.

Plate (Swedish) can be downloaded here!

Car-borne guests
For guests arriving by car, there are designated parking spaces adjacent to the airport. Follow the instructions of officials in yellow vests. Due to restrictions, the visitor car park may be closed for parts of the day so as not to exceed the maximum number of people notified by FHM.

Fuel
It is possible to refuel BP Avgas 91 UL and 100 LL at the airport. Card payment or swish as far as possible.

Secretariat
The secretariat will be staffed on Saturday 09:00 – 16:00. The secretariat will be located adjacent to the exhibition area, western strip. To the secretariat you can get help with information about everything possible, report that you want breakfast, accommodation opportunities, programs and times etc. Wifi is available in the area around the clubhouse.

Seminars and EAA information
Seminars and EAA information from the EAA Board will be held on Saturday afternoon. More about this in a separate article. The seminars will be held in the hangar to the left of the clubhouse.

Hangar Party
At 19:00 on Saturday evening, the gates to the hangar party will be opened. Locally produced food from ViltMat is offered. In the Biggles bar, all kinds of drinks will be offered. Registration and purchase of a ticket to the hangar party no later than Saturday 13:00 at Viltmat. The food ticket that you buy at Viltmat includes dinner with coffee and cake. Dinner starts at 19:30.

Transportation
From Friday afternoon to Sunday at 10:00, transports can be booked on numbers 0761-269 002, to and from accommodation and attractions for a small fee. Take the opportunity in this context to remind of the Gliding Museum at Ålleberg, 0515-37185. Open daily 11-17. Well worth a visit! Other time by appointment. More information on how to order transport will be available at the secretariat.

Accommodation
If you do not choose to sleep under the aircraft wing in tents, there are a variety of accommodation options near the airport.
Hotels Falköping, www.hotelfalkoping.com 0515-68 61 00.
Ålleberg Café and Restaurant, camping cabins, https://www.facebook.com/allebergcaferestaurang, +46 515 37157
Mössebergs Camping och Stugby, http://www.mossebergscamping.se, +46 515 17349
Other tips on accommodation can be found at https://www.vastsverige.com/falkoping/boende
or booking.com.

Hours

Friday 13 August

  • Arrival in the afternoon
  • Evening meal in the clubhouse for overnight visitors, 17:00-19:00

Saturday 14 August

  • Breakfast for guests 08:00-09:00
  • Flight exhibition 10:00-17:00
  • Simpler display 14:00-14:30
  • EAA seminars 15:00-17:00 (approx.)
  • The bar opens at 19:00
  • The food is served 19:30

Sunday 15 August

  • Breakfast for guests 08:00-09:00

 

Welcome to a classic EAA Fly In wishes Falbygdens Flygklubb!

 

Information and disclosures:
Peter Karlsson, +46 704 446472
Christoffer Bromander, +46 735 025379
Jan Aronsson, +46 706 369402