Meny Stäng

Tekniska verksamheten

Genom EAA Sverige kan du uppfylla drömmen om att bygga ett eget flygplan!

Det finns hundratals modeller att välja mellan och det borgar för att du skall kunna hitta det som uppfyller din dröm. Kravet är att det är du som bygger och du måste göra minst 51% av arbetet själv. Du kan bygga ett experimentklassat, ultralätt och segelflygplan. Det finns även varmluftsballonger och helikoptrar.

För att kunna möjliggöra detta har EAA-S en teknisk organisation som vägleder och hjälper dig fram genom processerna. Det krävs ett myndighetstillstånd för att tillverka ett flygplan och det krävs en organisation som bevakar luftvärdigheten hos de flygande flygplanen. Myndigheten är Transportstyrelsen (avd Luftfart) och genom ett delegeringsbeslut av regeringen har EAA-S fått tillstånd att administrera bygglov och fortsatt luftvärdighet.

Organisationen består av:

Verksamhetsledaren
som har det övergripande resursansvaret gällande ekonomi och kvalitet.

Teknisk Chef
som har det tekniska verksamhetsansvaret för byggnation och fortsatt luftvärdighet. Ansvarar för att de regler som är satta av Transportstyrelsen implementeras och efterföljs. Han ansvarar för besiktningsverksamheten och har c:a tolv besiktningsmän till sitt förfogande.

Flygchef
som har det operativa ansvaret under flygutprovningen.

Kvalitetsrevisor
som kontrollerar att organisationen uppfyller de ställda kraven.

Teknisk sekreterare
som handlägger alla ärenden.

Dessa funktioner är alla knutna till EAA-S kansli, Stockholm.

EAA-S har även funktionärer ute i landet, från Ystad till Kiruna.

  • Besiktningsmän
  • Tekniska granskare

Slutligen är en kontrollant med breda kunskaper inom flyg, knuten till varje flygplansbygge och är med ända till slutbesiktningen. Kontrollantens roll är att verifiera att ritningar och konstruktionskrav följs.

EAA-S har ett utbildningsprogram som ska ge de baskunskaper som behövs. Du har också tillgång till EAA-medlemmarnas totala kunskapsbank då vi är alla samlade i en ideell förening och försöker att hjälpa varandra med tips och råd.

EAA-S har dessutom en bygghandbok som innehåller de instruktioner och regler du behöver.

Byggprocessen

Byggnationen börjar alltid med en ansökan till EAA-S där flygplanstyp och kontrollant anges. Om flygplanstypen är okänd i Sverige eller om du vill modifiera den, ska även en teknisk granskare vara knuten till byggtillståndet.

I genomsnitt tar det mellan tre och fem år att bygga ett medelsvårt flygplan. Det finns de som byggt under tjugo år och de som blivit klara på bara något enstaka år. Allt är beroende på hur mycket tid och pengar du kan lägga ner. Viktigast är att du lär och njuter av byggandet. När du är färdig är du expert på ditt flygplan.

Byggnationen slutförs med en granskning och besiktning av en besiktningsman. All byggdokumentation som du noggrant skrivit, ska gås igenom och godkännas. Om allt är godkänt skriver EAA-S ut ett flygutprovningstillstånd. Innan dess skall du ha genomgått EAA Flygträningsprogram, där nödprocedurer finslipas.

Nu får du äntligen flyga! Det är nu din flyghandbok skall skrivas och godkännas av flygchefen. Flygplanets prestanda och egenskaper skall kontrolleras och dokumenteras. Flygchefen finns bakom dig och leder dig med sin expertis.

Flygutprovningen för ett nybyggt flygplan varar i femtio flygtimmar och det tar i genomsnitt två år att genomföra. Under denna tid får du inte medföra passagerare.

När flyghandboken är färdig och godkänd blir flygplanet registrerat hos Transportstyrelsen – och nu får du ta med dina vänner på en flygtur.

Då du byggt ditt flygplan får du också utföra underhållet själv. Varje år ska en hundratimmars- eller årstillsyn utföras av dig. Du ska skicka en underhållsrapport (Luftvärdighetsdeklaration) till kansliet som efter att flygplanet blivit besiktigat av en EAA besiktningsman utfärdar ett nytt flygtillstånd för år 1.  För år 2 och 3 ska du själv förlänga flygtillståndet och skicka en kopia av det tillsammans med Luftvärdighetsdeklarationen till EAA.

Vart tredje år skall flygplanet besiktigas av en besiktningsman. Detta för att den tekniska organisationen EAA-S skall kunna garantera för Transportstyrelsen att flygplanen är luftvärdiga. Om du under året köpt ett flygplan ska det dock besiktas före nästa förnyelse av flygtillstånd.

Under tiden du flyger arbetar EAA-S ledning med flygsäkerhetsfrågor. Händelser utreds och statistik sammanställs för att säkerställa flygsäkerheten, genom kontinuerlig information eller punktinsatser.

Tidningen EAA-nytt och denna hemsida är de huvudsakliga kommunikationskanaler vi använder men det går alltid att ringa till kansliet i alla sorters frågor. Det viktiga är att du som byggare känner trygghet och stöd i vår organisation.

Och kom ihåg: Flygsäkerhet är ingen plötslig händelse, utan den är noga planerad!