Meny Stäng

EAA Fly-In 2022 i Falköping!

[For information in English, click here!]

Varmt välkommen till EAA Sverige Fly-In 2022 i Falköping på Falköpings flygplats, ESGK, helgen 3 – 5 juni med lördagen den 4 juni som huvuddag.

Falbygdens Flygklubb har fått förtroendet att stå värd för detta evenemang för EAA Sverige.

Falbygdens Flygklubb ligger på Falköpings flygplats och den ligger strax utanför Falköpings stad. Falköping ligger mitt i Skaraborg, mellan platåfjällen Ålleberg och Mösseberg, en by som andats flygplan i decennier.

Under fredag eftermiddag och kväll kommer det att finnas funktionärer på plats för att ta emot långväga gäster som önskar övernatta till lördag. Klubbhuset kommer att vara öppet till 22:00, det finns möjlighet att köpa flygbränsle och passagerartransport till olika boenden. I klubbhuset kommer frukost att serveras på lördags- och söndagsmorgonen. Anmälan om att frukost önskas görs i sekretariatet (bränsleboden) eller via sms till 0704-446472. Det kommer även finnas funktionärer på plats på söndag morgon med samma service som fredag eftermiddag/kväll.

Alla flygande gäster som kommer på fredag och som stannar över till lördag bjuds på kvällsmat i klubbstugan, 17:00-19:00!

Lördagen den 4 juni är huvuddagen för denna EAA-träff. Vi ser fram emot ett traditionellt EAA Fly-In med många flygande gäster, en utställning av flygplan och utställare som visar deras produkter, seminarier, EAA-information och en hangarfest på kvällen. Kaffe och mat kommer att serveras i området under hela lördagen.

Flygande gäster
Falköpings flygplats har status som okontrollerad flygplats. När du närmar dig ropar du på vår frekvens 123,350 MHz.
NOTAM kommer att skickas in för evenemanget.
Som pilot har du en asfaltbana och en gräsbana (östra stråket) att välja mellan. Riktningen är 04/22. Längden på asfaltsbanan är 1300 meter och gräsbanan 1000 meter. En fornlämning finns i södra änden av östra stråket, denna kommer att markeras. Vänstersväng till bana 22 och högersväng till 04. Trafikvarvshöjd är 1500ft MSL.

”Falköpings motorstadion” kommer att fungera som inpasseringpunkt, koordinater finns på informationskartan. Från infartspunkten ”Falköpings motorstadion” går du direkt till vänster bas och final för landning av asfaltbana/gräsbana 22 eller medvind, höger bas och final för landning av asfaltbana/gräsbana 04. Håll ett öga öppet för segelflyg och skärmflygare runt Ålleberg.

Undvik överflygning över Falköpings stad under 1500fot. Efter landning guidar funktionärer på fyrhjulingar i gula västar, ”Följ mig”, till parkering eller tankning, säg gärna på radion vad du vill. Då vi hoppas på en olycksfri helg är vår önskan att taxeringen sker i låg hastighet och med hög uppmärksamhet. Tänk också på att det kommer att finnas mindre flygkunniga personer på flightline.
Frekvensen för Falköpings flygplats är 123,350 MHz. Tänk också på att Ålleberg bara ligger 4 kilometer bort på 123,40 MHz.

Bilburna gäster
För gäster som anländer med bil finns det särskilda parkeringsplatser i anslutning till flygplatsen. Följ instruktionerna från funktionärer i gula västar.

Bränsle
Det finns möjligt att tanka BP Avgas 91UL och 100LL på flygplatsen. Kortbetalning eller Swish så långt det är möjligt.

Sekretariat
Sekretariatet kommer att vara bemannat lördag 09:00 – 16:00. Sekretariatet kommer att finnas i anslutning till bränsleboden. Till sekretariatet kan du få hjälp med information om allt möjligt, anmäla att du vill ha frukost, övernattningsmöjligheter, program och tider etc. Wifi finns i området runt klubbhuset.

Seminarier och EAA-information
Seminarier och EAA-information från EAA-styrelsen kommer att hållas på lördag eftermiddag. Seminarierna kommer att hållas i hangaren till vänster om klubbhuset.

Hangarfest
Klockan 19:00 på lördagskvällen slås portarna till hangarfesten upp. Närproducerad mat från https://wragarden.se/ erbjuds. I Bigglesbaren kommer alla sorters drycker att bjudas på.
Anmälan och köp av biljett till hangarfesten senast lördag 13:00 hos Wrågården. I matbiljetten som du köper hos Wrågården ingår middag med kaffe och kaka. Middagen börjar kl. 19:30.

Transporter
Från fredag eftermiddag, 15:00-22:00, lördag 09:00-23:30 och söndag kl. 09:00-12:00 kan transporter bokas på nummer 0761-269 002, till och från boende och sevärdheter mot en avgift.
Mer information om hur du beställer transport kommer att finnas på sekretariatet.

Passar på att i sammanhanget påminna om Segelflygmuseet på Ålleberg, 0515-37185. Öppet dagligen 11-17. Väl värt ett besök! Övrig tid efter överenskommelse.

Boende
Om du inte väljer att sova under flygplansvingen i tält finns det en mängd olika boende alternativ i närheten av flygplatsen:

Hålltider

Fredag 3 juni

12:00 – Ankomst under eftermiddagen
17:00 – 19:00 Kvällsmat i klubbstugan för övernattande besökare

Lördag 4 juni

08:00 – 09:00 Frukost för övernattande besökare
10:00 – 17:00 Flygutställning
13:00 Ordförande hälsar välkommen – Magnus Lundström
13:15 Regler och veteranflyg – Kjell Franzén
13:30 Rotorflyg – Björn Martinsson
13:45 EAA Chapter 222 – Björn Rystedt & Anders Wallerman
14:00 SFFs pris – Björn Rystedt
14:15 Paus
14:30 Transportstyrelsen – Magnus Axelsson
15:15 Bränslesituationen – Lars Hjelmberg, Hjelmco
15:45 Paus
16:00 EAA-portalen – Mattias Jönsson
16:30 Frågor till styrelsen – Magnus Lundström
16:45 – 17:15 EAA-portalen workshop – Mattias Jönsson
19:00 Baren öppnar
19:30 Middag
– Utdelning av EAA diplom

Söndag 5 juni

08:00 – 09:00 Frukost för övernattande besökare

 

Välkommen till en klassisk EAA Fly In önskar Falbygdens Flygklubb!

Information:
Peter Karlsson, 0704-446472
Christoffer Bromander, 0735-025379
Jan Aronsson, 0706-369402

 


[Information in English]

EAA Sweden Fly-In 2022 in Falköping!

A warm welcome to EAA Sweden Fly-In 2022 in Falköping at Falköping Airport, ESGK, the weekend of 3th – 5th June with Saturday the 4th of June as the main day.

Falbygden’s Aviation Club has been entrusted to host this event for EAA Sweden.

Falbygdens Flygklubb is located at Falköping Airport and it is located just outside the city of Falköping. Falköping is located in the middle of Skaraborg, between the plateau mountains Ålleberg and Mösseberg, a village that has been breathing airplanes for decades.

During Friday afternoon and evening, there will be officials on site to welcome long-distance guests who wish to stay overnight until Saturday. The clubhouse will be open until 22:00, it is possible to buy BP Avgas 91UL and 100LL and passenger transport to various accommodations. In the clubhouse, breakfast will be served on Saturday and Sunday mornings. Notification that breakfast is desired is made in the secretariat or by text message to 0704-446472. There will also be officials on site on Sunday morning with the same service as on Friday afternoon/evening.

Aviatiors who arrives on Friday and who stays over until Saturday will be invited to supper in the clubhouse, 17:00-19:00!

Saturday, June 4th is the main day of this EAA meeting. We look forward to a traditional EAA Fly-In with many flying guests, an exhibition of aircraft and exhibitors showing their products, seminars, EAA information and a hangar party in the evening. Coffee and food will be served in the area throughout Saturday.

Flying guests
Falköping Airport, ESGK, is a uncontrolled airport. As you approach, you call on our frequency 123,350 MHz.
NOTAM will be submitted for the event.
As a pilot, you have an asphalt track and a grass track (eastern lane) to choose from. The runway headings are 04/22. The length of the asphalt track is 1300 meters and the grass track 1000 meters. An ancient monument is located at the southern end of the eastern grass track, this will be marked. Left turn to 22 and right turn to 04. The traffic pattern altitude is 1500ft MSL.
”Falköping’s motorstadion” will serve as an access point, coordinates are on the information map. From the entry point ”Falköpings motorstadion” you go directly to the left base and final for landing asphalt track / grass track 22 or down wind, right base and final for landing asphalt track / grass track 04.
Keep an eye open for gliders and paragliders around Ålleberg east of the ESGK.
Avoid overflight over the city of Falköping under 1500 feet. After landing, officials on quad bikes in yellow vests, ”Follow Me”, will guide you to the parking lot or refueling, feel free to say on the radio what you want. As we hope for an accident-free weekend, our wish is that taxing takes place at low speed and with high attention. Also keep in mind that there will be less flight-skilled people in the staging area.
Frequency for Falköping Airport is 123,350 MHz. Also keep in mind that Ålleberg is only 4 kilometers east at 123,40 MHz.

Guests arriving by car
For guests arriving by car, there are designated parking spaces adjacent to the airport. Follow the instructions of officials in yellow vests.

Fuel
BP Avgas 91UL and 100LL is available at the airport. Card payment or Swish as far as possible.

Secretariat
The secretariat will be staffed on Saturday 09:00 – 16:00. The secretariat will be located adjacent to the refueling tank. At the secretariat you can get help with information about everything possible, report that you want breakfast, accommodation opportunities, program and times etc. Wi-Fi is available in the area around the clubhouse.

Seminars and EAA information
Seminars and EAA information from the EAA board will be held on Saturday afternoon. The seminars will be held in the hangar to the left of the clubhouse.

Hangar party
At 19:00 on Saturday evening, the gates to the hangar party will be opened. Locally produced food from https://wragarden.se/ is offered. In the Biggles bar, all kinds of drinks will be offered.
Registration and purchase of a ticket to the hangar party no later than Saturday 13:00 at https://wragarden.se/. The food ticket that you buy at Wrågården includes dinner with coffee and cake. Dinner starts at 19:30.

Transports
From Friday afternoon to Sunday at 10:00, transports can be booked on 0761-269 002, to and from accommodation and attractions for a small fee. Take the opportunity to visit the Gliding Museum at Ålleberg, 0515-37185. Open daily 11-17. Well worth a visit! Other times by appointment. More information on how to order transport will be available at the secretariat.

Accommodation
If you do not choose to sleep in a tent under the wing of your aircraft, there are a variety of accommodation options near the airport:

Schedule

Friday 3 June

12:00 – Arrivals
17:00 – 19:00 Evening meal in the clubhouse for overnight aviators

Saturday 4 June

08:00 – 09:00 Breakfast for guests
10:00 – 17:00 Flight exhibitions
13:00 – 17:00 EAA seminars/presentations
19:00 Bar opens
19:30 Dinner
– Presentation of EAA diplomas

Sunday 5 June

08:00 – 09:00 Breakfast for guests

 

Welcome to a classic EAA Sweden Fly-In wishes Falbygdens Flygklubb!

Information and disclosures:
Peter Karlsson, 0704-446472
Christoffer Bromander, 0735-025379
Jan Aronsson, 0706-369402