Meny Stäng

Årsmötet 2021

Kallelse till årsmöte 2021 i EAA Sverige

Tid: Lördag 2021-03-06, kl 13:00
Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams:
Klicka här för att komma till mötet!

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman som jämte mötesordföranden justerar årsmötets protokoll
4. Val av rösträknare
5. Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
6. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid och ordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Verksamhetsledarens redogörelse för den tekniska verksamheten
9. Resultat- och balansräkning
10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Tillsättande av valberedning
15. Presentation av budget för 2021 och fastställande av årsavgift för 2022
16. Föredragning av inkomna motioner och styrelsens propositioner
Motion 1  (stadgeförslag enligt motion)
Styrelsens yttrande/proposition (stadgeförslag enligt proposition)
17. Eventuella förslag till stadgeändringar
18. Övriga frågor (ej för beslut)
19. Mötet avslutas

Motioner ska vara inkomna senast 30 dagar före årsmötet för att tas upp på mötet.

Välkomna!